T ? N E C (okres Klatovy)
Naposledy aktualizováno: 17.12.2018

P?íloha ?ís.2 ke Knihovnímu ?ádu Místní knihovny Týnec

Ceník poplatků a placených služeb

Místní knihovny Týnec

I. Knihovna

1. Ro?ní ?tená?ský poplatek na kalendá?ní rok (1.1.-31.12.)placený kdykoliv

b?hem kalendá?ního roku 25 K?.

2. Poplatek za meziknihovní výpůj?ní službu a p?ípadné poštovné 10 K?.

3. Rezervování dokumentu je bezplatné.

4. Náhrada za poškození a ztrátu půj?ené knihy dle ?lánku 12 ??Knihovního ?ádu??

5. Poplatek za náhradu ztraceného ?tená?ského průkazu 5 K?.

6. Sank?ní poplatky: - první upomínka 10 K?,

- druhá upomínka 20 K?,

- t?etí upomínka 30 K?,

- ?tvrtá upomínka 50 K?.

7. Poplatek za nadm?rné nebo zám?rné poškození obalu knihy 10 K?.

8. Poplatek za zám?rné poškození nálepky s ?árkovaným kódem 5 K?.

II. Stanice ve?ejného internetu

1. Užití o?íta?e k prohlížení internetových stránek zdarma.

2. ?hrada provozních nákladů za každou zapo?atou půlhodinu užívání internetu 10 K?,

     a) vlastíci ?tená?ského průkazu Místní knihovny Týnec zdarma,

     b) Ob?ané s průkazem TP, ZTP a ZTP/P (bez ?tená?ského průkazu) jednu hodinu denn?        zdarma.

3. Užití po?íta?e pro psaní, po?ítání, kreslení apod., jakož i pro provozování

po?íta?ových her za každou zapo?atou půlhodinu 10 K?. 

4. P?i užití skeneru poplatek za užití po?íta?e podle využité doby:

a/ za skenování jednoho dokumentu do souboru k p?evodu na p?enosný disk 1 K?,

b/ za skenování jednoho dokumentu s výstupem do tiskárny 2 K?.

c/ za kopírování pomocí skeneru (výstup do tiskárny) 2 K?.

5. Užití tiskárny:

a/ stránka A4 nebo její ?ást s ?ernobílým tiskem 3 K?,

b/ list A4 nebo jeho ?ást s oboustranným ?ernobílým tiskem 5 K?,

c/ stránka A4 nebo její ?ást s barevným tiskem 5 K?,

d/ list A4 nebo jeho ?ást s oboustranným barevným tiskem 10 K?,

e/ za tisk skenovaných fotografií na vlastní fotografický papír: - ?ernobílý 2 K?, - barevný 5 K?.

5. CD, DVD a diskety (jsou-li v zásob?) dle nákupní ceny s p?irážkou 10 %.

III. K prodeji v knihovn?:

1. ??Týnecké st?ípky?? do ?ísla 47 - 2 K?.

2. ??Týnecké st?ípky?? od ?ísla 48 - 3 K?.

3. Brožůrka ??100 let SDH Týnec?? 10 K?.

4. Brožůrka ??Josef Hais Týnecký?? 8 K?.

5. Barevné pohlednice obce Týnec 3 K?.

------------------------------

P?íloha ?ís.1 ke Knihovnímu ?ádu Místní knihovny Týnec

Provozní ?ád stanice ve?ejného internetu

1. Za?ízeními stanice ve?ejného internetu jsou: a/ po?íta? ACER Power MS, b/ LCD monitor 17° ACER AL l716 , c/ multifunk?ní tiskárna HP psc 1410 (inkoustová tiskárna, scaner,kopírka), d/ p?íslušenství (2 externí reproduktory, náhlavní sluchátka), e/ nainstalovaný software (Windows XP, MS Office 2003, eTrust Antivirus, NTI CD-Maker Gold, Adobe Reader 7,0 vš CZ, ArcReader 9 a ArcExplorer 9). Toto za?ízení bylo po?ízeno z prost?edků Evropské unie, ?eské republiky, Plze?ského kraje a obce Týnec. Zůstává a je evidováno v majetku Plze?ského kraje (inventární ?íslo 0000007854).

2. Obecní ú?ad ani Místní knihovna Týnec neodpovídají za rychlost p?ipojení internetu, ani za obsah souborů stažených z internetu, zvlášt? pak obsahují-li viry.

3. Za?ízení stanice ve?ejného internetu může v dob? stanovené obecním ú?adem využívat každý ob?an (v dalším jen uživatel), který souhlasí s ustanoveními ??Knihovního ?ádu Místní knihovny Týnec??, tohoto ??Provozního ?ádu?? a ??Ceníku poplatků a placených služeb Místní knihovny Týnec??, bude je dodržovat a dbát pokynů dozorující osoby (v dalším jen dozor).

4. Uživatel stanice ve?ejného internetu (v dalším jen stanice) musí ovládat základy práce na po?íta?i s opera?ním systémem Windows XP Professional CZ a základní principy práce s po?íta?ovu sítí internet.

5. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. M?nit nastavení softwaru nebo restartovat po?íta? je zakázáno. Uživatel nese plnou odpov?dnost za své p?ípadné zásahy do konfigurace po?íta?e, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz po?íta?e. Dále je uživatel pln? odpov?dný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s p?ístroji stanice, zejména s po?íta?em, v?etn? škod způsobených jím zanesenými po?íta?ovými viry. Uživateli je zakázáno kopírovat ja-kýkoliv software z po?íta?e stanice.

6.Uživatel může techniku stanice využívat ne jenom k prohlížení internetových stránek, nýbrž i k různým úkonům na po?íta?i, k poslechu hudby pomocí náhlavních sluchátek (pomocí reproduktorů jen se souhlasem dozoru),ke scanování, kopírování a tisku dokumentů, v?etn? fotografií.

7. V síti internetu je uživateli dovoleno používat jen neplacené služby. Odesílání elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky uživatele, založené u n?kterého z poštovních serverů. Žádnému uživateli není dovoleno otevírat a prohlížet stránky s pornografickým obsahem.

8. Soubory nebo jejich ?ásti získané vlastní prací na po?íta?i, jakož i z internetu může uživatel se souhlasem dozoru uložit na vlastní disketu, flash disk, CD nebo DVD, ?i se souhlasem dozoru vytisknout na ?ernobílé nebo barevné tiskárn?.

9. Získané informace a data (v jakékoliv form? na jakémkoliv mediu) mají sloužit výhradn? k osobní pot?eb? v rodin? uživatele nebo k jeho studijním ú?elům. Není dovoleno je dále rozši?ovat, kopírovat, půj?ovat, sdílet, distribuovat (ani v po?íta?ové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komer?nímú ?elům. Uživatel je povinen respektovat autorská práva (autorský zákon ?ís. 121/2000 Sb. a novela ?ís.216/2006 Sb.).

10.Po ukon?ení práce na stanici je uživatel povinen uhradit poplatky podle ??Ceníku poplatků a placených služeb Místní knihovny Týnec?? (nejpozd?ji téhož dne). Nestane-li se tak, souhlasí s placením penále 5,- K? za následující a každý další den do uhrazení dlužné ?ástky.

11.V p?ípad? porušení n?kterého z ustanovení tohoto??Provozního ?ádu?? může být uživateli p?ístup k p?ístrojům stanice a internetu ukon?en. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u stanice. Jestliže uživatel n?které z ustanovení tohoto ??Provozního ?ádu?? porušuje opakovan?, dozor je povinen neumožnit mu p?ístup k za?ízením stanice.

-----------------------------------------