T ? N E C (okres Klatovy)
Naposledy aktualizováno: 17.12.2018

 O ve?ejné knihovn? v Týnci

           V týnecké obecní kronice (str. 67) je psáno: "V r. 1921 postoupena byla knihovna místního odboru Národní jednoty Pošumavské obci a p?emíst?na z hostinské místnosti do školy, kde je ?ádn? vedena odborným knihovníkem u?itelem Josefem RYP??KEM ". Ve?ejná knihovna za?ínala s 327 svazky.

          Knihovna pomáhala vychovávat a dobrými knihami zp?íjemnila život ?ty?em generacím ob?anů obce Týnec. Ve služb? ob?anům se vyst?ídalo již n?kolik knihovníků a knihovnic. Dík za jejich práci. Po 33 let byl knihovníkem Josef RYP??EK z Týnce ?.p.6, od r.1954 do r.1962 Antonín TERŠ z Týnce ?.p.73, jemuž ú?inn? pomáhala manželka Veronika. Od ledna 1963 do kv?tna 1964 byla knihovnicí Anna HAASOV? z Týnce ?.p.6, od ?ervna 1964 do konce srpna Marie HAVLOV? z Týnce ?.p.32, od 1.9.1971 do konce r.1973 Helena HAVLOV?  z  Týnce ?.p.32 (*1957), od ledna 1974 do srpna 1974 op?t Marie HAVLOV?. Od zá?í 1974 do ?ervna 1975 byla knihovnicí u?itelka MŠ R. STODOLOV? z Klatov, od 1.7. 1975 do 31.1.1990 Vlastimila TERŠOV? z  Týnce ?.p.73, od 1.2.1990 do po?átku roku 2001 Marie BROKEŠOV? z  Týnce ?.p.76, od b?ezna 2001 do konce r.2003 Růžena PRESSLOV? z Týnce ?.p.78, od 2.1. 2004 do 2009 byl knihovníkem Ing.Vladimír BROKEŠ z Týnce ?.p.76, od 1.1.2010 dosud Zde?ka STA?KOV? z Týnce ?.p.94.

          Týnecká ve?ejná knihovna byla mnohokrát st?hována. Od r.1921 do ?íjna 1954 byla ve škole ?.p.6. Odtud ji p?est?hovali do budovy bývalého pivovaru ?.p.3 vedle ú?adovny MNV. Pot?etí byla knihovna st?hována spolu s ú?adovnou MNV v  listopadu 1956 do zrušeného chudobince ?.p.35, kde setrvala do listopadu 1969. Od listopadu 1968 do p?est?hování v  listopadu 1969 byla po celý rok uzav?ena. ?tvrtým st?hováním v  listopadu 1969 byla knihovna umíst?na do st?edu vsi v  ?.p.69. V p?ízemních místnostech obecního domu s ohledem na n?kolikeré p?estavby se i n?kolikrát st?hovala. Na sou?asném míst? je od r.2000.

          Knižní fond týnecké knihovny do r.1975 vzrostl na 2 158 titulů knih. Od tohoto roku Okresní knihovna Klatovy (OK) za?ala půj?ovat místním lidovým knihovnám (MLK) k  obm?n? knižního fondu soubory s n?kolika desítkami knih. Knižní fond týnecké knihovny v  letech 1975-80 vyt?íd?ním knih a sm?nou byl snížen a ?inil 1 392 titulů knih. Od r. 1977 Okresní knihovna Klatovy p?edplácela pro MLK též ?asopisy a noviny (periodika).

          Po zrušení základní školy a Obce Týnec se Týnec k 1.1.1980 stal ?ástí st?ediskové obce Janovice n.?hl. a Místní lidová knihovna Týnec se stala sou?ástí St?ediskové knihovny (SK) Janovice n.?hl. Stálý knižní fond byl p?eveden do st?ediskové knihovny. Soubory knih k obm?n? byly půj?ovány z  Janovic n.?hl. a finan?n? knihovnu zabezpe?ovala Okresní knihovna a MNV Janovice. Obm?na knih st?ediskovou knihovnou trvala i po osamostatn?ní obce v listopadu 1990 až do konce roku 1993. V letech 1993-4 bylo knihovn? vráceno 1 723 titulů knih původního knižního fondu. P?i?in?ním knihovnice do konce r. 1994 tento fond vzrostl na 2 086 titulů. Od r.1991 knihovnu materiáln? a finan?n? zabezpe?ovala též obnovená Obec Týnec. Dnem 1.1.1993 byla týnecká knihovna vy?len?na z  pé?e Okresní knihovny Klatovy a St?ediskové knihovny Janovice n.?hl. a stala se za?ízením obce financovaným pouze Obcí Týnec. Zavedení ?tená?ského poplatku od 1.1.1993 způsobilo jak pokles po?tu stálých ?tená?ů, tak i snížení návšt?vnosti knihovny.

          Výchovné působení knihovny bylo nejvíce oce?ováno v osmdesátých letech, kdy se zásluhou knihovnice Vlastimily TERŠOV? týnecká knihovna za?adila mezi t?i nejlepší místní lidové knihovny okresu a získala titul "Vzorná místní lidová knihovna". Mnoho ob?tavé knihovnické práce odvedla knihovnice Marie BROKEŠOV?, která musela zkompletovat a postupn? vrátit vypůj?ené soubory knih z okresní a st?ediskové knihovny, p?evzít, evidovat, ozna?it a zabalit do průsvitné folie knihy původního knižního fondu týnecké knihovny a knižní fond postupn? dopl?ovat novými p?írůstky až na stav 2 476 titulů knih. Navíc p?ibyla práce s ?asopisy, které byly p?edpláceny obecním ú?adem a p?inášeny ob?any k půj?ování dalším ?tená?ům. V devadesátých letech se stalo tém?? hlavní ?inností knihovny půj?ování periodik a práce s d?tmí týnecké mate?ské školy (než byla MŠ zrušena). P?es vynakládané úsilí i nadále po?ty stálých ?tená?ů a návšt?vníků knihovny postupn? klesaly.

         

          Na základ? usnesení zastupitelstva obce v souladu se zn?ním knihovního a dalších zákonů byla 14.10.2002 nov? vydána ??Z?izovací listina Místní knihovny v Týnci?? jakožto organiza?ní složky Obce bez právní subjektivity (nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se). Následn? byl 15.10.2002 vydán ??Knihovní ?ád?? a ??Sm?rnice k ochran? osobních údajů v knihovn???s ú?inností od 1.1.2003. ?íslo registrace u ??adu pro ochranu osobních údajů je 00017710/001 z 11.11.2002. Na Ministerstvu kultury ?R je Místní knihovna Týnec evidována pod ?íslem 2698/2002.

            

          V únoru 2004 byla knihovna vybavena po?íta?em s p?ipojením na internet (po lince) a tiskárnou. Byl upraven ??Knihovní ?ád??.  Ve druhé polovin? roku 2006 byl pro knihovnu koupen program CLAVIUS (jen pro knižní fond ?? ne pro periodika). Koncem listopadu 2006 byla z programu SROP - z prost?edků Evropské Unie, ?R, Plze?ského kraje a Obce Týnec z?ízena stanice vysokorychlostního ve?ejného internetu (PC s tiskárnou, skenerem, kopírkou, reproduktory a náhlavními sluchátky), takže v knihovn? jsou dva PC. Nov? byly zpracovány ??Provozní ?ád stanice ve?ejného internetu?? a ??Ceník poplatků a placených služeb Místní knihovny Týnec??.

          

          V r. 2007 byla pé?í Obce Týnec koupena ?te?ka ?árového kódu a všechny svazky knižního fondu byly opat?eny nálepkami s ?árovým kódem. 2.2.2008 byla uzav?ena podlicen?ní smlouva  s Knihovnou m?sta Hradec Králové k použití šablony webových stránek pro malé knihovny. V polovin? roku byl pé?í obce a dotace z VISK dopln?n knihovní systém Clavius o moduly evidence periodik a www katalog, jenž byl v ?íjnu 2008 zprovozn?n na obecním PC(serveru) v knihovn?, který je p?ipojen na internet vzduchem (hrazeno obcí Týnec).

         

          Po?átkem  roku 2008 m?la knihovna v knižním fondu 2 065 svazků a v 6 vým?nných souborech z M?stské knihovny Klatovy 355 svazků. Ob?ané knihovn? darovali 569 knih, což umožnilo poškozené knihy nahradit darovanými a zvýšit knihovní fond k 1.3.2008 na  2 172 svazkůZ nich je 347 knih nau?ných, 1 401 svazků beletrie, 56 nau?ných knih pro mládež a 368 svazků krásné literatury pro mládež.

          

          ?asopisy v knihovn?: "Týdeník Klatovska", "Katka", "Kv?ty", "100+1 zahrani?ních zajímavostí", "Praktická moderní žena", "Parlamentní listy", "Senát", "Komora cz", "Biblio", "IRIS",  "Vlasta", "Rytmus života", "Glanc", "Ona dnes", "Zpravodaj Svazu zdravotn? postižených Šumava Klatovy" a mnohé další (p?e?tené) ?asopisy od ob?anů